Artikel 1. GELDING VAN DEZE VOORWAARDEN

Iedere verkoop gebeurt volgens de algemene voorwaarden van de verkoper, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

Artikel 2. ORDERBEVESTIGING

Elke bestelling is pas aanvaard na een schriftelijke orderbevestiging vanwege de verkoper. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid het bestaan van de overeenkomst op andere manieren te bewijzen. Een order kan niet worden opgezegd in de loop van de uitvoering. Elke verplichting door de agenten of vertegenwoordigers van de verkoper aangegaan, wordt slechts bindend na bevestiging door de verkoper. De agenten en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd facturen te innen, tenzij met schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Betaling in hun handen ontlast de koper niet. Beloften of toezeggingen gedaan door de agenten of vertegenwoordigers binden de verkoper niet, tenzij met schriftelijke bevestiging daartoe door de verkoper.

 

Artikel 3. WAARBORGEN

De verkoper behoudt zich het recht voor, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering behoudt de verkoper zich het recht voor deze bestelling geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

 

Artikel 4. LEVERING EN OVERMACHT

De aangeduide leveringstermijnen gelden bij benadering.
 

 1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, is de leveringstermijn niet bindend. Indien de verkoper, na het verstrijken van die termijn, niet levert, dan zendt de koper hem een sommatie per aangetekend schrijven. Indien de levering niet verricht wordt binnen de 15 dagen te rekenen vanaf deze sommatie, is de koper er toe gemachtigd zijn rechten te doen gelden wegens vertraging in de levering.
 1. Wordt er geen leveringstermijn bepaald, dan is de order te beschouwen als dienende uitgevoerd binnen 6 maanden.
 2. De afroepen moeten derwijze gegeven worden dat het de verkoper mogelijk is het contract in de voorziene termijn uit te voeren.
 3. De koper verbindt er zich toe met de vereiste spoed alle nuttige en nodige stappen te doen om de voor uitvoering van de verkoopovereenkomst vereiste documenten en vergunningen (invoer- en betalingsvergunningen, enz…) te verkrijgen.

De levering en aanvaarding vindt plaats bij de verkoper te Gullegem, behoudens andere bepaling. Het transport gebeurt op kosten en risico van de koper. De verkoper is niet verantwoordelijk bij niet- of laattijdige levering door gevallen van overmacht, zoals staking, brand, lock-out, problemen vanwege de leveranciers van de verkoper of andere gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de verkoper. De gevallen die aan overmacht of toeval moeten toegeschreven worden schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van verplichtingen van de partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding teniet te doen, indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen meebrengt. De aanvullende uitstellen, na de ingebrekestelling, worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval.

 

Artikel 5. STAAT VAN DE GOEDEREN – VERBORGEN GEBREKEN

 1. De verantwoordelijkheid van de verkoper voor de goede staat van de goederen eindigt bij de levering. De verkoper is evenmin verantwoordelijk van zodra de goederen in handen zijn van een derde.
 2. Ieder tekort, uitwendige beschadiging of kwaliteit van de goederen dient op het ogenblik van de levering door de klant gemeld te worden op de leveringsbon of de vervoersdocumenten. Uiterlijk binnen de twee dagen na ontvangst van de goederen, dienen klachten te worden meegedeeld aan het adres van de verkoper, wanneer het om verpakte koopwaren gaat.
 3. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen de 48 uur na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven geformuleerd worden.
 4. Enige vergoeding verschuldigd bij niet conforme levering, gebrekkige goederen e.d.m. kan de prijs van de goederen en de leveringskost niet te bovengaan.
 5. De koper meldt schriftelijk specifieke eigenschappen vereist voor de gekochte waren, zoniet geldt de standaardproductie.

 

Artikel 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de gehele betaling, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Zolang deze betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de koper er toe gehouden, bij de eerste sommatie door de verkoper gedaan, hem de nog niet voort verkochte goederen op kosten van de koper terug te zenden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle risico.

 

Artikel 7. BETALING

 1. De prijzen zijn gesteld voor netto betaling te Gullegem op dertig dagen, einde van de maand. Wissels en cheques brengen geen schuldvernieuwing, noch afwijking van de algemene voorwaarden met zich mee.
 2. Eventuele taksen vallen ten laste van de koper.
 3. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn voldaan, worden zonder ingebrekestelling verhoogd met moratoire interesten gelijk aan 12% per jaar vanaf de vervaldag.
 4. Uitvoeringen van bestellingen mogen eventueel gestaakt worden wanneer vorige leveringen na de vervaldag nog niet betaald werden.
 5. Bij wanbetaling, beslag, protest, verliest de koper, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het voordeel van de toegestane termijnen.

 

Artikel 8. PROTESTEN

Protesten tegen de factuur dienen bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 9. BOETEBEDING – KOSTEN VAN INVORDERING 

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag, wordt de schuld zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12 % ten titel van schadebeding voor administratiekosten en dossierbeheer. Iedere onbetaalde factuur die de tussenkomst van een gerechtelijke procedure met zich meebrengt, wordt daarenboven verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro.

 

Artikel 10. INTELLECTUELE RECHTEN

De schriftelijke toestemming van de verkoper is noodzakelijk voor het voeren van publiciteit met door intellectuele of industriële rechten beschermde goederen of diensten. Wanneer Seuropak een artikel vervaardigt volgens opgegeven wensen van de klant, is deze laatste aansprakelijk voor eventuele inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 11. GESCHILLENREGELING

Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk die oordelen naar Belgische recht. De verkoper houdt zich het recht voor het geschil eveneens voor te leggen aan de rechtbank van het rechtsgebied van de koper.

 

Artikel 12. PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens worden door Seuropak bvba, Nijverheidslaan 10 te Gullegem verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen op info@seuropak.be. Via dit e-mailadres kan u ons vragen welke gegevens wij over u verwerken,  ze verbeteren, ze laten wissen of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

 

Benieuwd naar wat Seuropak voor u kan betekenen?